Voimavarakeskeistä työnohjausta ja koulutusta työyhteisöille

Työnohjauksen avulla voidaan tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtä, työroolia ja työyhteisöä. Työohjaus tapahtuu yhdessä työnohjaajan kanssa ja käsiteltävät teemat määräytyvät työnohjausasiakkaan tai ryhmän omista tarpeista käsin. Työnohjauksen keskiössä on työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelu ja jäsentäminen. Erityisosaamistani on keho-orientaatio työssä jaksamisen kysymyksissä.

Työnohjaaminen perustuu luottamuksellisuuteen, dialogisuuteen sekä olemassa olevien voimavarojen ja potentiaalin löytämiseen. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa työnohjattavaa havaitsemaan, arvioimaan ja kehittämään työtään ja työtapojaan. Työnohjaustilanteessa luodaan tila, jossa on sallivuutta, kunnioitusta ja tilaa kuulla erilaisia toimintatapoja ja ajatuksia.

Työnohjausta on mahdollista saada yksilö-, työpari-, tiimi-, työyhteisö-, moniammatillisena sekä esimiestyön ohjauksena. Yksilötyönohjauksella voidaan mm. vahvistaa työssä jaksamista ja auttaa löytämään uusia tapoja toimia erilaisissa tilanteissa.  Ryhmätyönohjauksessa on mahdollista pohtia työtään yhdessä toisten kanssa, ryhmässä tapahtuva työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden toisilta oppimiseen.

 

Työnohjaukseen hakeutumisen syy voi olla esimerkiksi

 • oman työmotivaation tarkastelu – kun kaipaat uusia näkökulmia omaan työhösi tai työ ei tuota tyydytystä ja iloa
 • ammatti-identiteetin tutkiminen ja vahvistaminen
 • työroolin tai -roolien selkiyttäminen
 • tarve pohtia työn haasteita ja omaa jaksamista
 • työyhteisön vuorovaikutussuhteiden tarkastelu
 • työyhteisön toiminnan ristiriitojen ja pulmien selvittely, työilmapiirin kohentaminen 

 

Yksilötyönohjaus on kestoltaan 45min-60min ja tapaamistiheys 3-4 viikon välein. Ryhmätyönohjaukseen kannattaa varata aikaa 1,5h kerrallaan, 3-4 viikon välein. Tapaamisia voi olla sovitusti 4-10 ja tarvittaessa pitempään. Ennen työnohjauksen aloittamista sovitaan asiakkaan/tilaajan kanssa tilannetta kartoittava tapaaminen, jossa  keskustellaan työnohjauksen tarpeista ja tavoitteista. Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.

 

LUENNOT JA KOULUTUKSET

Toteutamme työhyvinvointiin liittyviä koulutuksia, luentoja tai kokemuksellisia työpajoja tilaisuuksien ja henkilöiden tarpeiden mukaan räätälöitynä.

Koulutustemme aiheina ovat olleet esimerkiksi

 • osallisena työyhteisössä – kohtaamisen ja kohtelun taito
 • kommunikointi ja vuorovaikutus
 • työyhteisötaidot
 • itsemyötätunnon merkitys työyhteisössä
 • toimijuuden merkitys työyhteisössä
 • läsnäolemisen kyky, rajat, luottamus ja turvallisuus työyhteisössä
 • TRE-aloituskurssit ja -ryhmäohjaukset 

Olemme Suomen Työnohjaajat ry:n (STOry) jäseniä.

 

Yhteystiedot


Kirsi Törmi p. 050 3080203 kirsitormi(at)icloud.com

Heikki Törmi p. 050 520 7790 tormi(at)mac.com